Centrum Językowe English Planet

Centrum Językowe English Planet

Centrum Językowe English Planet

Strefa ucznia

sekretariatSekretariat

wejdź i dowiedz się,
kiedy masz zajęcia

WEJŚCIE
..........................................

skypeBezpłatne konsultacje na Skype
zadzwoń do nas

POŁĄCZ

.......................................... 

facebookFacebook
fanpage

PRZEJDŹ

..........................................


sekretariat
Skuteczne Metody
Skuteczne Metody

Jest wiele metod nauczania języka obcego.  Łatwość uczenia siďż˝ jďż˝zyka jest sprawďż˝ bardzo indywidualnďż˝  i nie da siďż˝ uznaďż˝ jednej jedynej metody za stuprocentowo skutecznďż˝. Nasi lektorzy prowadzďż˝ zajďż˝cia z uďż˝yciem rďż˝norodnych, wyprďż˝bowanych i skutecznych metod aby kaďż˝dy uczeďż˝ mďż˝gďż˝ z ďż˝atwoďż˝ciďż˝ przyswajaďż˝ jďż˝zyk obcy.

Jedn� z metod wykorzystywanych w naszej szkole jest metoda skojarzeniowa. Szybkie i efektywne zapami�tywanie s��wek, osi�gniesz dzi�ki budowaniu skojarze� oraz tworzeniu mapy my�li.

Metodďż˝, ktďż˝ra rďż˝wnieďż˝ odgrywa waďż˝nďż˝ rolďż˝ w systemie nauczania w English Planet jest  ?jďż˝zyk obcy w praktyce ?  Odgrywanie scenek z ďż˝ycia codziennego z uďż˝yciem jďż˝zyka obcego uďż˝atwi  komunikacjďż˝ kaďż˝demu uczniowi. Dodatkowo umoďż˝liwimy poznanie ciekawej dla dzieci i mďż˝odzieďż˝y  mowy potocznej oraz slangu. Poďż˝rďż˝d sďż˝ownictwa oraz mďż˝wienia, nie moďż˝emy caďż˝kowicie pomin�� gramatyki.  Zapoznanie siďż˝ z zagadnieniami gramatycznymi, ktďż˝re sďż˝ niezbďż˝dne aby poprawnie mďż˝wiďż˝ oraz pisaďż˝ , pozwoli na bezproblemowe budowanie zdaďż˝ oraz wyraďż˝anie wďż˝asnych opinii i  uczuďż˝.

Nasze lekcje s� ciekawe, efektywne oraz r�norodne, gdy� poruszamy na nich wiele w�tk�w zwi�zanych z j�zykiem obcym! Z pewno�ci� podczas naszych zaj�� ucznia nie dopadnie szkolna rutyna, a co za tym idzie z u�miechem i energi� podejdzie do nauki j�zyka obcego !


Nie ma na co czeka� ! Stawiamy na rozw�j, dzi�ki nauce j�zyk�w w English Planet !